Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

Berita/Aktiviti

 

 

ARAHAN TETAP PENTADBIRAN PSSGM 2021

( Berpandukan kepada pindaan perlembagaan yang diluluskan pada 31.12.2019 )

 

 

1.      Dasar Gabungan

 

              Dasar gabungan diantara Gelanggang , Cawangan , Bahagian Negeri dan seterusnya Kebangsaan adalah melalui pendaftaran keahlian .

 

              Perengkat Kebangsaan , perengkat pusat atau  perengkat induk adalah mempunyai maksud yang sama . 

 

2.      Status dan Hak Ahli 

 

(a)    Ahli Biasa  - Ahli yang berumur 18  tahun  dan ke atas . Ahli ini boleh  mengundi dan memegang jawatan didalam pertubuhan jika dilantik.

 

(b)   Ahli Bersekutu       -           Ahli yang berumur kurang dari 18 tahun . Ahli ini tidak

boleh mengundi dan memegang jawatan  dalam pertubuhan .

 

(c)    Ahli Terus   -  Ahli yang diterima terus  di perengkat Kebangsaan . Ahli ini  tidak boleh memegang jawatan atas nama cawangan atau Bahagian Negeri  serta Kebangsaan tetapi boleh menyertai aktiviti boleh menyertai aktiviti aktiviti kegurulatihan atau adat istiadat .

 

(d)   Ahli Gabungan       -           Ahli ahli dari  pusat latihan PSSGM  luar negara  . Mereka  tidak boleh mengundi dan memegang jawatan  dalam pertubuhan tetapi   boleh   menyertai        aktiviti       aktiviti kegurulatihan atau adat istiadat . 

 

(e)   Ahli Seumur Hidup -  Ahli ini adalah dikalangan ahli dari mana mana kategori a,  c atau d yang membayar dan diterima kadar yuran yang telah  ditetapkan .

 

3.      Yuran Keahlian 

 

              Apabila permintaan seseorang untuk menjadi ahli telah diluluskan maka yuran tersebut akan dibahagikan seperti berikut :

 

(a)    Ahli Baru sebanyak RM 20.00

*  50% untuk simpanan Pertubuhan Kebangsaan.

*  25% untuk simpanan Bahagian Negeri

*  25% untuk sismpanan Cawangan Daerah

 

(b)   Ahli Lama sebanyak RM 10.00

*  50% untuk simpanan Pertubuhan Kebangsaan.

*  25% untuk simpanan Bahagian Negeri

*  25% untuk sismpanan Cawangan Daerah

(c)    Ahli Seumur Hidup sebanyak RM 200.00

*  50% untuk simpanan Pertubuhan Kebangsaan.

*  25% untuk simpanan Bahagian Negeri

*  25% untuk sismpanan Cawangan Daerah

 

(d)   Ahli Terus sebanyak RM 20.00 ( tanpa cawangan )

 

(d)Ahli Terus sebanyak RM 20.00 ( Cawangan Terus )

*  75% untuk simpanan Kebangsaan

*  25% untuk simpanan Cawangan Terus.

 

              Yuran Ahli Terus adalah sebanyak RM 20.00 pada setiap tahun .

 

              Bahagian Negeri atau Cawangan tidak ada hak pembahagian jika pendaftaran itu terus ke ibupejabat . Manakala Ahli tersebut pula hilang kelayakan sebagai ahli Cawangan atau Bahagian negeri . ( Mereka menjadi ahli Terus )

 

              Ahli tersebut boleh memohon untuk terlibat didalam Cawangan Cawangan seterusnya Bahagian negeri , tetapi tidak layak untuk memegang sebarang jawatan

 

4.      Pendaftaran Keahlian

 

              Untuk Pendaftaran keahlian  seharusnya mengikut :

 

FASAL 4 KEAHLIAN

Perkara (4)  Permintaan menjadi ahli hendaklah di buat dengan mengisi borang yang ditentukan oleh Pertubuhan dan menyampaikan kepada Setiausaha Pertubuhan Cawangan . Setiausaha Pertubuhan Cawangan akan menyampaikan permintaan itu kepada Setiausaha Pertubuhan Bahagian Negeri yang kemudiannya menyampaikan kepada Setiausaha Agung melainkan permohonan yang mengikut Peraturan 4  No. 5 untuk diluluskan oleh Majlis Jawatankuasa Agung. Majlis Jawatankuasa Agung boleh jika di fikirkan patut, menolak sebarang permintaan menjadi ahli dengan tidak perlu memberi alasannya.

 

              Semua Gelanggang dan Gurulatih dikehendaki menghantar borang pendaftaran keahlian melalui cawangan masing masing . 

 

              Setiausaha  Gelanggang atau  Gurulatih  perlu menulis nama nama ahli yang didaftarkan  di dalam excel menggunakan format yang diberikan terlebih dahulu seterusnya  menghantar  kepada Cawangan  melalui email berserta dengan slip bayaran yuran yang telah masukkan ke dalam akaun bank Cawangan .   

 

              Setiausaha Cawangan perlu menghantar borang pendaftaran ahli dalam format pdf (imbasan dengan menggunakan pengimbas pencetak) / 'scanning method' dan menghantarnya kepada bahagian negeri melalui email  berserta denganslip bayaran yuran yang telah masukkan ke dalam akaun bank Bahagian Negeri  .

 

              Setiausaha Bahagian Negeri perlu menyemak dan seterusnya menghantar 

borang keahlian yang telah di Scan , borang excel dan slip bayaran yuran kepada Setiausaha Agong  ( Pejabat Urusan ) 

 

Gelanggang / Gurulatih      à    Setiausaha Cawangan à

             Setiausaha Bahagian Negeri   à  SUA ( Pejabat Urusan )  melalui email berserta bayaran.

 

              Ini bermakna borang keahlian asal akan disimpan oleh pihak Cawangan 

              Jika Cawangan menghantar borang keahlian terus ke induk akan dianggap sebagai AHLI CAWANGAN TERUS . 

 

              Jikalau terdapat  pihak yang menghantar borang keahlian terus ke induk akan dianggap sebagai AHLI TERUS GABUNGAN . 

 

              Apabila borang asal  di terima oleh SUA melalui email bersama  senarai nama didalam excel ,  kad kad keahlian akan dicetak seterusnya dihantar kepada Setiausaha Bahagian Negeri untuk diedarkan kepada Cawangan Cawangan  . 

 

              Adalah diminta semua setiausaha cawangan Bahagian Negeri dan Cawangan Daerah memastikan mempunyai salinan borang keahlian yang baru bagi diedarkan kepada ahli ahli Pertubuhan . Sila lihat laman web Pertubuhan untuk mendapatkan borang keahlian biasa dan borang keahlian Seumur Hidup . 

 

              Sebarang permohonan keahlian Gayong Malaysia Hidup hendaklah memastikan mendapat sokongan daripada pihak YDP Negeri /Jawatankuasa Negeri / YDP Induk / Ahli Majlis Jawatankuasa Agung . Sekiranya  tidak  lengkap permohonan tidak akan diproses.

 

              Walau bagaimana pun adalah diingatkan kepada semua Gelanggang dan Gurulatih, pendaftaran keahlian yang sah hanyalah diperengkat Kebangsaan  , mengikut perlembagaan pertubuhan : 

 

FASAL 4 KEAHLIAN , Perkara  (6)

 

Ahli Pertubuhan yang SAH adalah ahli yang telah diluluskan pendaftaranya di perengkat PUSAT

 

              Yuran tahunan hendaklah dijelaskan tidak lewat dari 31 Mac pada setiap tahun. Walau bagaimana pun pendaftaran keahlian baru akan dibuat sepanjang tahun .

 

 

5.      Sijil Gurulatih

 

              Gurulatih yang bertanggungjawab mengajar haruslah seorang ahli PSSGM dan  mempunyai Sijil Gurulatih yang disahkan di perengkat Kebangsaan .

 

              Sijil Gurulatih boleh didapati degan  bayaran RM 25.00 seorang  setahun melalui  sokongan Majlis Gurulatih Bahagian negeri atau sekurang kurang  Pengerusi Cawangan. Permohonan sijil Gurulatih harus disertakan dengan Salinan Sijil  Bengkong terkini . Gurulatih harus mengikuti  seminar atau kursus Gurulatih terkini yang dianjurkan oleh PSSGM Negeri atau PSSGM Kebangsaan . Borang permohonan Sijil Gurulatih yang tidak lengkap tidak akan diproses .

 

              Gurulatih / Pembantu Gurulatih    yang telah memohon mendapat Sijil Gurulatih / Pembantu Gurulatih  pada tahun 2020  tidak perlu memohon Sijil bagi tahun 2021 kerana pihak Induk  akan dikeluarkan surat pengesahan guna pakai sijil berkenaan hingga 31.12.2021 tanpa sebarang bayaran  . 

 

              Hanya permohonan Sijil Gurulatih / Pembantu Gurulatih yang tidak bermohon pada tahun 2020 yang lalu atau penukaran status Pembantu Gurulatih kepada Gurulatih sahaja yang perlu memohon  dengan bayaran mengikut harga sijil .

 

              Semua surat permohonan pengesahan guna pakai sijil dan permohonan sijil baru atau pertukaran status sijil    hendaklah dihantar kepada Pengerusi Majlis Gurulatih Negeri  untuk disahkan. Semua urusan hendakalah dihantar melalui email

 

              Majlis Gurulatih Negeri hendaklah menghantar borang permohonan sijil atau surat pelanjutan Sijil kepada Setiausaha Negeri untuk pengesahan keahlian bersama slip bayaran sijil berkenaan . 

 

              Setiausaha Bahagian Negeri pula hendaklah menghantar borang permohonan sijil atau surat perlanjutan sijil kepada Setiausaha Agong bagi urusan pengeluaran sijil atau surat perlanjutan Sijil Gurulatih / Pembantu Gurulatih berkenaan .

 

              Setiausaha Agong akan menghantar semua sijil asal yang telah siap melalui pos dan permohonan lanjutan sijil melalui email kepada Setiausaha Bahagian Negeri bagi diedarkan kepada Gurulatih / Pembantu Gurulatih . 

              Adalah diingatkan kepada semua Setiausaha untuk memastikan Gurulatih yang memohon sijil gurulatih sememang  mempunyai Gelanggang yang dikelolakan . 

 

Gurulatih/Pembantu Gurulatih      à    Majlis Gurulatih Negeri  à

             Setiausaha Bahagian Negeri   à  SUA ( Pejabat Urusan )  melalui email berserta bayaran.

 

6.      Pendaftaran Gelanggang 

 

              Sekiranya melebihi dari 5 orang ahli  yang menyertai latihan , ianya mesti  mendapatkan Sijil Gelanggang yang akan dikeluarkan oleh perengkat Kebangsaan 

@ Induk  yang sah mengikut tahun kelender yang ditetapkan ( atas akta Polis @ Keselamaatan dalam Negeri ) 

 

              Semua Gelanggang yang menjalankan aktiviti Silat Seni Gayong Malaysia adalah diwajibkan mempunyai sijil gelanggang yang juga dikeluarkan oleh perengkat Kebangsaan   . Sijil Gelanggang  perlu dihidupkan setiap tahun dengan bayaran RM 20.00 satu gelanggang  setahun dan permohonan tersebut harus bersama dengan pembayaran yuran tahunan atau yuran keahlian dari Gelanggang  . Borang permohonan Sijil Gelanggang  yang tidak  lengkap tidak akan diproses.

 

              Gelanggang  yang telah memohon mendapat Sijil Gelanggang  pada tahun 2020  tidak perlu memohon Sijil bagi tahun 2021 kerana pihak Induk  akan dikeluarkan surat pengesahan guna pakai sijil berkenaan hingga 31.12.2021 tanpa sebarang bayaran  . Hanya permohonan Sijil Gelanggang yang baru atau belum pernah memohon sijil Gelanggang sahaja dikehendaki membuat bayaran . 

 

 

              Gurulatih / Pembantu Gurulatih  hendaklah menghantar borang permohonan sijil  Gelanggang atau surat pelanjutan Sijil Gelanggang  kepada Setiausaha Cawangan . Semua urusan hendakalah dihantar melalui email

 

              Setiausaha Cawangan  hendaklah menghantar borang permohonan sijil atau surat pelanjutan Sijil kepada Setiausaha Negeri untuk pengesahan keahlian bersama slip bayaran sijil berkenaan . 

 

              Setiausaha Bahagian Negeri pula hendaklah menghantar borang permohonan sijil atau surat perlanjutan sijil kepada Setiausaha Agong bagi urusan pengeluaran sijil atau surat perlanjutan Sijil Gelanggang  berkenaan .

 

              Setiausaha Agong akan menghantar semua sijil asal yang telah siap melalui pos dan permohonan lanjutan sijil melalui email kepada Setiausaha Bahagian Negeri bagi diedarkan kepada Cawangan Cawangan  . 

 

Gurulatih/Pembantu Gurulatih      à    Setiausaha Cawangan à

             Setiausaha Bahagian Negeri   à  SUA ( Pejabat Urusan )  melalui email berserta bayaran.

 

 

7.      Sistem E-Banking

. 

Segala pembayaran  pendaftaran keahlian dan pembayaran yuran oleh Setiausaha PSSGM Negeri , hendaklah dihantar slip bayaran   melalui email  dan pembayaran melalui   Sistem E-Banking ke akaun Pertubuhan , 

                    Nama  Akaun :                        Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia.

                        No. akaun        :                      562209630106

                        Nama Bank & :                        Malayan Banking Berhad

                        Alamat Bank                           Taman Melawati  , 53100 Kuala Lumpur

 

8.      Mematuhi Perlembagaaan Pertubuhan

 

      Mana mana Cawangan atau Cawangan Bahagian Negeri yang tidak mengadakan mesyuarat agong tahunan melebihi dari dua  tahun berturut turut  , akan dihantar surat amaran  dan sekiranya masih berlanjutan ke tiga tahun ,  Cawangan tersebut akan syurkan  kepada   Jabatan Pendaftaran Pertubuhan  untuk dibatalkan . 

 

      Semua Setiausaha PSSGM Bahagian Negeri dan Cawangan di kehendaki memastikan setiap peraturan dalam pelembagaan dipatuhi antaranya :  

 

FASAL 15 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

MESYUARAT AGUNG PERTUBUHAN CAWANGAN

(1)Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Cawangan hendaklah di adakan tidak lewat dari bulan Mac setiap tahun.

 

Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli sekurangkurangnya 21 hari sebelum tarikh yang ditetapkan . Sekurangkurangnya satu perdua (1/2) daripada jumlah ahli-ahli cawangan yang berhak mengundi atau dua kali ganda jumlah ahli jawatankuasa cawangan

Sila pastikan  menghantar  satu Salinan notis mesyuarat ke Setiausaha PSSGM Bahagian Negeri  dan Setiausaha Agong sebelum mesyuarat diadakan bagi memastikan Cawangan berkenaan layak untuk mengadakan mesyuarat Agong (Setiap Cawangan yang sah berdaftar berhak menghantar 3 orang perwakilan dengan keahlian tahunan semasa sekurang kurang 30 orang ahli ) 

Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli dan Setiausaha Agung satu salinan minit Mesyuarat Agung DwiTahunan Cawangan atau Mesyuarat Agung Khas dalam tempoh 3 bulan setelah selesainya mesyuarat

 

FASAL 24 MAJLIS JAWATANKUASA PERTUBUHAN NEGERI

(4)  Mesyuarat Agong Pertubuhan Negeri hendaklah diadakan dalam bulan Jun tiap tiap tahun. Tarikh, masa dan tempat mesyuarat itu akan ditetapkan oleh Majlis Jawatankuasa Pertubuhan Negeri

Tiap tiap Pertubuhan Cawangan boleh menghantar 3 wakil dalam Mesyuarat Agung Pertubuhan Negeri.

Cukup korum mesyuarat jika wakil-wakil yang hadir, dengan tidak kira bilangannya orangnya, mewakili lebih daripada setengah dari jumlah bilangan Pertubuhan Cawangan yang ada dalam negeri itu.

Mesyuarat Agong Pertubuhan Negeri hendaklah dihadiri oleh sekurang kurang dua orang Jawatankuasa Pusat atau salah seorang Jawatankuasa kanan Pusat yang dimandatkan sebagai pemerhati bagi melapurkan dan menasihat perjalanan mesyuarat .

Setiausaha Pertubuhan Negeri akan menjalankan segala perintah daripada Yang Dipertua Negeri dan Setiausaha Agong serta juga memberi laporan segala keputusan Mesyuarat Pertubuhan Negeri dan juga laporan dari Pertubuhan Cawangan kepada Setiausaha Agong.

Setiausaha Pertubuhan Negeri   hendaklah menghantar kepada tiap-tiap cawangan dan Setiausaha Agung satu salinan minit Mesyuarat Agung DwiTahunan Cawangan atau Mesyuarat Agung Khas dalam tempoh 3 bulan setelah selesainya mesyuarat.

 

9.      Pengesahan Mesyuarat Agong

 

              Setiap perwakilan dalam mesyuarat agong mestilah merupakan ahli yang berdaftar secara sah di perengkat Kebangsaan . Sekiranya terdapat ahli yang tidak berdaftar menjadi perwakilan dalam satu satu mesyuarat agong , Mesyuarat Agong tersebut akan dianggap terbatal. Mesyuarat perlu diadakan semula . 

 

              Kelayakan untuk menghantar perwakilan ke Mesyuarat Agong perengkat Kebangsaan adalah dengan menyertakan sekali slip penyata tahunan EROSESS  yang terkini .

 

10.  Akaun Bank Cawangan / Bhg Negeri

 • Setiap PSSGM  Bahagian Negeri dan Cawangan Daerah yang telah  mempunyai Akaun Bank dikehendaki menghantar   maklumat  nama Bank dan nombor akuan bank ke Pejabat Urusan setelah kelulusan pembukaan akaun  untuk  dikemaskini dalam laman web bagi memudahkan pembayar yuran secara online .

 

11.  Langkah Langkah Keselamatan

 

•            Pihak Cawangan dan Bahagian Negeri  adalah diingatkan agar setiap aktiviti yang dijalankan diperingkat cawangan ataupun bahagian negeri , terutama penurunan pelajaran khas atau senjata berjadual hendaklah dimaklumkan keperingkat induk @ Setiausaha Agong  bagi memastikan keselamatan dan sebarang masaalah yang timbul . Ini sebagai langkah berjaga jaga jika  sesuatu kejadian yang tidak diingini berlaku lebih lebih lagi melibatkan  perasmian program bersama orang orang kenamaan .     ( Ahli Parlimen , Wakil wakil  Rakyat dan yang setara denganya,  Yang Dipertua dan  Ahli Majlis Jawatankuasa Agong  atau Ahli Lembaga Waris )

 

12.  Pengurusan dan pentadbiran  

 

              Perlantikan Jawatankuasa diperingkat cawangan ataupun Bahagian Negeri hendaklah mengikut perlembagaan pertubuhan dengan memastikan jumlah jawatankuasa yang dilantik  mencukupi jumlah yang dinyatakan . 

 

              Minit mesyuarat agong tiap cawangan atau bahagian negeri hendaklah dihantar ke Setiausaha Agong satu salinan bagi memudahkan pengesahan dalam urusan sistem erosess.

 

              Perkara-perkara penting dalam mengkemaskini dalam sistem eroses adalah , 

-          tarikh mesyuarat  

-          masa mesyuarat 

-          tempat mesyuarat  

-          bilangan kehadiran  

-          bilangan keahlian keseluruhan cawangan / bahagian negeri  bagi tahun penyata.

-          Penyata kewangan 

-          Biodata  Ahli Jawatankuasa yang lengkap ( No ic , alamat tinggal , nama dan alamat majikan , no telefon , alamat email )

 

 

13.  Autorati Pengurusan 

 

                    Pengurusan Gayong Malaysia melibatkan 3 badan pengurusan iaitu pentadbiran  pertubuhan , Lembaga Adat Istiadat dan Majlis Gurulatih . 

 

                    Namun begitu badan pentadbiran pertubuhan lebih diutamakan dan merupakan peneraju yang mengendalikan hal hal pengembangan dan pembangunan silat ini terutama jika melibatkan urusan dengan agensi agensi luar . 

 

                    Pentadbiran Pertubuhan merupakan badan yang berdaftar dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dijalankan .

 

 

 

 

14.  Sumber Maklumat

 

                    Pentadbiran Pertubuhan adalah sumber rasmi segala maklumat yang dikeluarkan dan juga sumber pertama yang sepatutunya menerima maklumat untuk sebaran dalaman.

 

                    Dengan ini mana mana pihak harus merujuk ke Pentadbiran Pertubuhan terlebih dahulu untuk sebarang maklumat untuk dapat pengesahan atau kesahihan .

                    Mana mana pihak boleh mengabaikan  sebarang arahan yang  dikeluarkan tanpa pengesahan dari badan pentadbir .

 

                    Dengan status ini , maka badan badan lain Lembaga Adat Istidat dan Majlis Gurulatih tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan atau menghubungi pihak luar atas nama pertubuhan .Sebarang perhubungan hanyalah bertujuan untuk sebaran maklumat dalaman sahaja .

 

 

15.  Surat Rasmi

 

              Penggunaan kepala surat – letter head untuk hubungan luar hanyalah terhad kepada pemegang pemegang jawatan utama dalam Pertubuhan Cawangan atau Bahagian Negeri atau Kebangsaan sahaja .

 

              Kepala surat ini perlu menyatakan perengkat pentadbiran  masing masing sama ada Pertubuhan Cawangan , Bahagian Negeri ataupun Kebangsaan .

 

              Hanya badan badan yang berdaftar sahaja dibenarkan mengeluarkan surat rasmi kepada pihak luar .

 

              Lembaga Adat Istiadat dan Majlis Gurulatih adalah badan yang ditubuhkan secara dalaman dan badan badan ini adalah badan badan yang tidak berdaftar.

 

              Surat atas nama Lembaga Adat Istiadat atau Majlis Gurulatih tidak boleh dikeluarkan untuk maksud hubungan luar . 

 

              Walau bagaimana pun surat surat oleh badan ini hanya untuk edaran dalaman seperti kepada gurulatih atau makluman kepada pentadbir PSSGM sendiri .

 

              Logo untuk kepala surat hendaklah mengikut  apa yang telah  didaftarkan didalam Perlembagaan Pertubuhan . Tidak ada mana mana pihak boleh mengubah suai leter head yang berkenaan . 

 

last update : 31 desember 2020 1.30AM

 

Assalammualaikum wbt

Adalah dimaklumkan dan digesa agar semua murid dan ahli PSSGM merujuk kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak pertubuhan melalui siaran di media2 rasmi pertubuhan sahaja sprt laman web, pekeliling dan surat rasmi. Sebarang hebahan maklumat rasmi melalui mesej bertulis, lisan dan media sosial adalah dianggap sebagai mesej peribadi penghantar berkenaan. Ini berikutan tular mesej melalui whatapps mengenai butiran kenyataan media yang dibuat oleh pihak pertubuhan kelmarin. Mesej berkenaan adalah tidak tepat dan bukannnya dari sumber sahih/asli pihak pertubuhan. 

Sekian terima kasih.

 

Pen.Setiausaha Agung PSSGM.

 

 

 Berikut merupakan pautan Youtube berkenanan sidang media bagi keputusan penyelesaian pertikaian dan kenyataan media .  {attachments}Berita TV1 - Keputusan Penyelesaian Pertikaian

 

Sekian

23 Dis 2018

 

Melalui penubuhan Briged Gayong dan pergerakan aktif Silat Gayong Iternational Federation (SGIF) satu perbincangan yang dianjurkan oleh Biro Pentadbiran PSSGM telah diadakan pada 22 Dis. 2018 di Taman Melawati (Kediaman Timbalan II YDO PSSGM) untuk membuka ruang membina peluang kerjaya yang lebih berstruktur dan menjaminkan.  Briged Gayong yang ditubuhkan di Universiti Malaysia Kelantan (UNK) telahpun merangka satu skim latihan  peringkat pensijilan, dan kini telahpun memulakan latihan untuk seramai 120 orang siswa/wi.  Dalam massa yang sama SGIF  telah membangunkan modul latihan bersifat tempur jarak dekat (Close Quarter Combat).  Teknik tempur ini adalah berasaskan pecahan buah pukulan dan kunci Silat Seni Gayong. 

 

Perbincangan telah membuahkan pandangan dan cadangan bagaimana pengurusan Gayong Malaysia dapat merangka pakej yang lebih menarik dan meluas kepada masyarakat hari ini. Dengan pakej pengajaran berkonsepkan plug and play atau ready use pakej ini dilihat akan amat sesuai untuk para anggota unit penguatkuasa (enforcement unit).  SUA memaklumkan pihaknya telahpun menawarkan kepada 10 agensi yang mempunyai unit berkaitan untuk pelaksanaan tahun tahun 2019. 

 

Pihak pengurusan PSSGM  akan mengadakan sesi perbincangan sekali lagi bagi memperincikan  pakej tersebut berasama di antara Briged Gayong, SGIF dan PSSGM.  Gayong Malaysia juga akan cuba melihat kerjasama dengan  program pensijilan Kementerian Sumber Manusia

16 Dis 2018

 

Baru-baru ini Persekutuan Silat Antarabangsa ( PERSILAT) dari Indonesia telah      mengadakan satu seminar di Denver, Colorado.  USSA (United States Silat Association telah dibentuk). Beberapa badan pendiri silat di USA telah menjadi ahli termasukUSGF International. Kini USSA telah menjadi ahli gabungan PERSILAT.  Cgu Dr Sheikh Shamsuddin telah dilantik sebagai National Coach USSA dengan  dibantu oleh anak muridnya Cikgu Dave.

 

Ketika ini mereka sedang giat berlatih untuk menyediakan satu tim silat olahraga dansatu tim silat seni.  Anak Gayong Malaysia dilantik sebagai National Coach USSA     (United States Silat Asdociation).

16 Dec 2018

 

 

     Majlis ini merupakan, program istiadat Mandi Minyak kali ke-3 yang telah diadakan oleh PSSGMKS semenjak tertubuhnya pada tahun 1975. Program ini dihadiri oleh YBhTaSri Zainal DahlanTimbalaImaKhalifaPSSGSelangor.  YBhgDato’ Zainal Sakom, YDP PSSGM Selangor. Antara jemputan lain turut yang hadir adalah TuaMaruwaAhmadPegawai KhaYDato’ ShamsuddiLia(DUSBurong Tg Karang), Ayahanda Cikgu Md Ezhar Abas, Khalifah Besari Selangor (Bahagian Pelajaran dan Kegurulatihan), Dr Rosman bin Ismail, Timbalan YDP Negeri, Cikgu Hafizul Ayob Timbalan MGN dan Cg Azuan bin Mohd Said, SULAINS

    Istiadat diketuai oleh Tuan Hj Mohd Sani Morni, Khalifah Besar PSSGM Selangor (Bahagian Agama dan Kebajikan). Tuan Hj Mohd Sani telah dibantu oleh 3 pasukan pembantu dalang seramai 30 orang. Seramai 137 orang peserta telah terlibat yang terdiri dari pesilat dari gelanggang daerah Kuala Selangor, Klang dan  Petaling.

     Istiadat bermula dengan taklimat krew Mandi Minyak pada 15 Dec. 2018 jam 2030 dan tamat acara pada jam 1730, 16 Dis. 2018. Pengerusi PSSGMKS YBhg. Tuan Hj Lamsah Arbai @ Bai dan Pengarah Program Istiadat Mandi Minyak, Cg Ibrahim Rejab mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa,jemputan, peserta dan semua yang terlibat diatas kerjasama dan sokongan. Semoga ikatan ukwah ini akan terusberpanjangan.

 


PAPARKAN BERITA DAN AKTIVITI SETEMPAT ANDA DI LAMAN WEB RASMI WWW.GAYONG.COM.MY

Anda boleh menghantar berita aktiviti berserta gambar aktiviti anda ke email

pssgm@gayong.com.my

Setiap artikel yang dihantar perlulah disertakan bersama:
Tajuk aktiviti
Penerangan aktiviti
Gambar aktiviti
Gelanggang/lokasi
Nama berserta No. Keahlian

 

Setiap artikel yang dihantar akan disaring oleh bahagian editor laman web

**Jom meriahkan Laman Web Rasmi kita**